Werkwijze

Met scholen die interesse hebben om aan het programma deel te nemen wordt een matchingsgesprek gevoerd, waarin de ideeën over cultuuronderwijs worden uitgewisseld en waarin de mogelijkheden voor deelname worden besproken. Daaropvolgend wordt door het KCR een schoolscan uitgevoerd. Daarin wordt gekeken naar de visie, het draagvlak en de ervaring van de school op het gebied van cultuuronderwijs. Als een school, op basis van het advies dat hieruit volgt, besluit om aan het programma Stel je voor deel te nemen, volgt er een dialoog waarin aan de hand van vragen en behoeften van de school een lesprogramma met Maas en Villa Zebra wordt ontwikkeld.

Stel je voor maakt met iedere school een werkplan, waarin de doelen worden bepaald en er wordt gekozen met welk scenario en met welke discipline(s) deze doelen worden bereikt. De school zit aan het stuur van zijn eigen traject.

DSC_0250

Theaterles op De Wilgenstam

Twee versies: intensief of ‘light’
Stel je voor kent twee versies. Met de intensieve versie zijn we langdurig op de school in samenwerking met de leerkrachten aan het werk. Met de lichte versie (de zogenaamde amuse) willen we tijdens kortlopende trajecten een inspirerende impuls geven aan het denken over hoe de school cultuureducatie in kan zetten. Bij beide versies formuleert de school wat de behoeftes en de voorkeuren zijn. Deze vormen het uitgangspunt voor het maken van verdere plannen. Sommige scholen stappen na de amuse over op de intensieve versie.

Disciplines
Daarnaast bepalen de scholen (met het Stel je voor-team) met welke discipline(s) zij het beste hun doelen kunnen bereiken: theater, dans, beeldend of een combinatie daarvan. Deze vakken worden op de school gegeven door professionele vakdocenten.

Scenario’s
Sinds 2013 blijken er in de praktijk vier scenario’s boven te drijven:
1 Vanuit een onderwerp
De lessen gaan uit van een gekozen onderwerp. Op De Wilgenstam is dat bijvoorbeeld duurzaamheid (1415) en literatuur (1516). Dit onderwerp wordt op een theatrale en beeldende manier met de kinderen onderzocht, waarbij verschillende vaardigheden en media worden gebruikt. De vakdocenten kijken waar de disciplines elkaar versterken en kunnen inspireren. Deze manier van werken sluit aan bij de werkwijze van Cultuur in de Spiegel, waarin een onderwerp vanuit de cognitieve vaardigheden en de media wordt bekeken. Het beoogde resultaat is om een geïntegreerde aanpak van leren met de school te ontwikkelen.

MAAS cmk_meri11k

Beeldende les op De Meridiaan

2 Vanuit de discipline-eigen vaardigheden
De lessen hebben als doel het trainen van de vaardigheden beeldend, theater en/of dans. De leerkracht is als een actieve observator bij de lessen betrokken. Doel van de lessen zijn de intrinsieke vaardigheden van theater, dans en beeldend te onderwijzen en die op een dusdanige wijze vastleggen dat ze in het curriculum van de school terugkomen. Dit is de werkwijze op De Willibrordschool en De Schalm.

3 Vanuit de taalthema’s
De taalmethode bepaalt de inhoud van de lessen. Met theater, dans en beeldende werkvormen zoeken we creatieve manieren om deze inhoud via de verbeelding vorm te geven. We proberen de wereld achter de woorden te ontsluiten. Doel is het vergroten van de woordenschat, plezier krijgen in taal (spreken en schrijven) en het vergroten van begrip door een fysieke ervaring. Dit is de werkwijze op OBS De Meridiaan , de Valentijnschool en de Mr. van Eijck school.

4 Vanuit de sociale vaardigheden
De Stel je voor-lessen worden ontworpen met als achterliggend doel het vergroten van de sociale vaardigheden, zoals daar zijn: luisteren naar elkaar, samenwerken, respect hebben voor zichzelf, elkaar en voor eigen en elkaars werk, complimenten geven. Dit is de werkwijze op De Bergse Zonnebloem en De Augustinusschool.