Werkmethodiek

Sinds 2013 werkten de partners van Stel je voor toe naar een overdraagbare werkmethodiek. De uitkomst hiervan, de werkmethodiek Doe het lekker zelfstaat per 1 november 2017 online. Doe het lekker zelf is een online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. De methodiek geeft handvatten waarmee leerkrachten zelf tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. Doe het lekker zelf staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin lesonderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden. De methodieken beeldende kunst en theater zijn inhoudelijk gelinkt, waardoor een combinatie van de disciplines logisch en toepasbaar wordt voor docenten. Door de lancering van Doe het lekker zelf hebben scholen binnen en buiten Rotterdam toegang tot concreet lesmateriaal voor kunstlessen en is de structurele verankering van cultuuronderwijs op basisscholen weer een stapje dichterbij.

DSC_0281

De Wilgenstam

Ontstaan
In de eerste fase ontwikkelden we per school een werkwijze en lesinhoud aan de hand van vragen als ‘Hoe werk je aan verbeelding?’ en ‘Hoe kun je daarop lessen inrichten?’. We zagen wat er nodig is voor scholen en culturele instellingen om daarin samen te werken. Er bleef hierbij voldoende ruimte om er per school een andere invulling aan te geven. Op deze manier staan scholen zelf aan het stuur bij de ontwikkeling van cultuuronderwijs in hun curriculum. Voor de ontwikkeling van de werkmethodiek hebben we gekozen voor een convergente aanpak. Dat houdt in dat we in eerste instantie met de scholen aan de slag gaan om per school een werkwijze en lesinhoud  op maat te ontwikkelen. Uit de hoeveelheid divers materiaal die zo ontstond hebben we de vorm van de methodiek vastgesteld.

MAAS cmk_wil01 klein

De Willibrord

Doordat we begonnen op de vloer en daarna de methodiek ontwikkelden, konden de reacties van de kinderen en de inbreng en deskundigheid van de leerkrachten direct worden verwerkt in het ontwikkelde lesmateriaal. Ook droeg de directe betrokkenheid van leerkrachten en schooldirecties bij aan de bewustwording en zorgde het voor draagvlak voor het implementeren van cultuuronderwijs in het curriculum van de school.

De ontwikkelde lesinhoud en de gehanteerde werkwijze werd per school vastgelegd in een werkmap en volgens een vast format beschreven. De map stond in de klas en werd na iedere les gevuld met bijdragen van de vakdocent, de leerkracht en eventueel met werkstukken van de kinderen. Zo ontstond een beschrijving van de lesinhoud en een werkwijze per school die uniek is voor de school.

In de tweede fase werd op deze werkmappen een analyse toegepast. De lesinhoud en werkwijze van de verschillende scholen werd geanalyseerd, vergeleken en gecategoriseerd. Vervolgens werden daaruit overeenkomstige kenmerken gedestilleerd. Zo kwamen we tot de online werkmethodiek: Doe het lekker zelf.

MAAS cmk_klim12k

De Klimop

Open houding
Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling en de overdracht van de werkmethodiek is de werkhouding of attitude van de leerkracht. Het is van essentieel belang dat de leerkracht wordt aangezet om zijn/haar eigen creativiteit en verbeelding te gebruiken en die bij de kinderen te stimuleren. Dit vraagt van de leraar een open houding waarbij de leerling en diens leerproces centraal staan. Het gaat immers niet om antwoorden, maar om het stellen van vragen waardoor het kind zelf de vaardigheden en kennis gaat ontwikkelen. Het ontwikkelen en stimuleren van die attitude vormt een wezenlijk onderdeel van de werkmethodiek.